Hívjon most! » +36-46-333-333

Hírek


 

Tarifa változás

A jogszabályok szerint önkormányzati rendeletben határozhatók meg a személytaxi-szolgáltatás legmagasabb díjai.

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata utoljára 2008-ban állapította meg a maximálisan alkalmazható díjtételeket.

A 2018 június 19-én meghozott rendelet tartalma:

7. § (3) bekezdésében biztosított
jogkörében eljáró Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal
Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya,
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 37/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1.1.
pontjában biztosított jogkörében eljáró Jogi és Ügyrendi Bizottsága
véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed minden olyan személytaxi-szolgáltatásra, amelyet Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkező személytaxi üzemeltetésével nyújtanak.
(2) A rendeletben foglaltakat alkalmazni kell minden olyan személytaxi-szolgáltatásra
vonatkozó megrendelés teljesítése során – ideértve a szállodákkal, a közösségi közlekedés állomásaival (vasút-, illetőleg autóbusz-állomás), a színházakkal és az egészségügyi intézményekkel kapcsolatos személytaxi fuvarfeladatokat is –, amelyek Miskolc Megyei Jogú Város területén történnek.
2. §
(1) Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére kiadott tevékenységi engedéllyel
rendelkező személytaxikkal végzett taxi-szolgáltatás díjait a viteldíjmérő készülék (a
továbbiakban: taxaméter) az első tarifahelyen, a következő elemekből képezi:
a) alapdíj: a szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor a teljesített szállítási távolságtól vagy időtől függetlenül felszámítható díj,
b) távolsággal arányos egységdíj: a taxaméter által a megtett út alapján felszámítható díj, melynek mértékegysége: forint/kilométer, és
c) idővel arányos egységdíj: a szolgáltatás közben a taxaméter által az eltelt idővel arányosan felszámítható díj, melynek mértékegysége: forint/perc.
2
(2) A fizetendő viteldíjat a taxaméter az alapdíjból, a távolsággal arányos díjból és az idővel
arányos díjból – a határsebesség figyelembevétele mellett – képezi. A határsebesség az a sebességérték, amelynél nagyobb sebességgel haladó személytaxi taxamétere a távolsággal arányos díjnövekményt, e sebességérték alatt pedig az idővel arányos díj növekedését rögzíti.
(3) Az idővel arányos egységdíj a távolsággal arányos egységdíj mindenkori mértékének
egynegyedénél nagyobb nem lehet. Ez az arány 15 km/óra határsebesség értéket határoz meg,
mely alatt az idővel arányos díjnövekmény kerül felszámításra.
(4) A taxi-szolgáltatás viteldíjának képzése során kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott díjtételek kerülhetnek felszámításra.
(5) Fizetendő viteldíjként kizárólag a taxaméter által e rendelet szabályai szerint képzett összeg állapítható meg. A fizetendő viteldíj képzése – a (6) bekezdésben foglaltak kivételével – az utas személytaxiba történő beszállását követően a taxaméter elindításával kezdődik meg és az utas által kért végcélra való megérkezéskor a taxaméter leállításával fejeződik be.
(6) Előrendelés vagy rendelés esetén, a fizetendő viteldíj képzése az utas és a szolgálat által előzetesen meghatározott időpontban kezdődik meg, ha a személytaxi az előzetesen meghatározott időpontban az előrendelés vagy rendelés címén tartózkodik.
3. §
(1) Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére vonatkozóan személytaxiszolgáltatásra kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkező személygépkocsi üzemeltetésével nyújtott személytaxi-szolgáltatások esetében a viteldíj csak normál tarifaosztály szerint képezhető.
(2) Az (1) bekezdés szerint meghatározott tarifaosztály keretein belül a szolgáltatás nyújtója által – a legmagasabb hatósági ár figyelembevételével – kialakított konkrét alapdíj nem haladhatja meg a távolsággal arányos egységdíj kétszeresét.
4. §
(1) A Miskolc Megyei Jogú Város területén a személytaxi-szolgáltatásnál alkalmazható, normál tarifaosztály szerinti legmagasabb hatósági árat képező egységdíjak mértéke a következő:
a) Alapdíj: 450,- Ft
b) Távolsággal arányos egységdíj: 280,- Ft/km
c) Idővel arányos egységdíj: 70,- Ft/perc
(2) Az (1) bekezdés szerinti egységdíjak tartalmazzák az általános forgalmi adót.
(3) A személytaxi-szolgáltatás nyújtója által meghatározott egységdíj elemek nem haladhatják meg az (1) bekezdés szerinti egységdíjakat, illetve a figyelembevételükkel meghatározott viteldíjat.
(4) A 2. § (3) bekezdését és a 3. § (2) bekezdését akkor is alkalmazni kell, ha a személytaxiszolgáltatás nyújtója a legmagasabb hatósági árnál alacsonyabb díjszintet alkalmaz a személytaxi-szolgáltatás során.
3
5. §
(1) Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére személytaxi-szolgáltatásra kiadott tevékenységi engedéllyel rendelkező személygépkocsi műszerfalán és a jobb hátsó ablakán – külön jogszabályban előírt módon – fel kell tüntetni az e rendelet szerinti legmagasabb hatósági ár alapján kialakított és érvényesített viteldíjat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell azt az információt is, hogy az előírt tarifaosztálynak megfelelő saját tarifa a taxaméterben milyen sorszámmal került beprogramozásra.
6. §
(1) Hatályát veszti Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a személytaxi szolgáltatás díjának legmagasabb hatósági áráról (ármegállapításáról) szóló 14/1999. (V.10.) számú rendelete.
(2) Hatályát veszti Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának a személytaxi szolgáltatás díjának legmagasabb hatósági áráról (ármegállapításáról) szóló 14/1999. (V. 10.) sz. rendelet módosításáról szóló 40/2008. (XII. 22.) sz. rendelete.
7. §
Ez a rendelet 2018. július 1. napján lép hatályba.
Miskolc, 2018. június 19.